Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
home news statute the board membership contact patronages publications links

STATUT

Stowarzyszenia „ ASTRONOMIA NOVA”

Available in Polish only.

(zgodnie z Ustawą z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „ASTRONOMIA NOVA”.
Stowarzyszenie „ASTRONOMIA NOVA” zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Siedzibą główną Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i koła terenowe w Krakowie i poza Krakowem.
Oddziały terenowe Stowarzyszenia mogą mieć oddzielne siedziby.

§ 4

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Cele i środki działania

§ 8

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
 1. Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.
 2. Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej, oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
 3. Tworzenie i utrzymywanie ośrodków badawczych i popularyzatorskich (obserwatoria astronomiczne, planetaria, parki i ścieżki edukacyjne, itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym.
 4. Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i nieocenioną wartość naturalnego środowiska przyrodniczego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych w organizowanych akcjach popularyzujących zdobycze astronomii i dziedzin pokrewnych.
 6. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych obszarów słabiej rozwiniętych poprzez edukację w zakresie nauk ścisłych i poprzez wskazywanie ciekawych obszarów ich zastosowań np. w przemyśle kosmicznym.
 7. Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących poprzez organizowanie imprez turystycznych i wypraw naukowych o wydźwięku astronomicznym lub astronautycznym.
 8. Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie badań astronomicznych i zadań natury astronautycznej dla szybszego i pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technik kosmicznych na potrzeby projektów ekologicznych, meteorologicznych, telemetrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

§ 9

Cele swoje osiąga Stowarzyszenie poprzez:
 1. Organizowanie i utrzymywanie współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin nauki w Polsce i za granicą.
 2. Ogłaszanie drukiem i publikowanie wydawnictw własnych Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 4. Inspirowanie, popieranie i organizowanie współpracy członków Stowarzyszenia ze szkołami, placówkami, pracownikami naukowymi, instytucjami i organizacjami gospodarczymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
 5. Organizowanie pokazów, odczytów, wykładów, wystaw, kursów, warsztatów, sympozjów, szkół, konferencji, konkursów, zlotów, obozów, wycieczek i wypraw naukowych i dydaktycznych z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 6. Zapoznawanie społeczeństwa z działalnością Stowarzyszenia oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią, astronautyką i naukami pokrewnymi.
 7. Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami polskimi i zagranicznymi, które sprzyjają rozwojowi astronomii, astronautyki lub nauk pokrewnych.
 8. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie obserwacji astronomicznych i badań laboratoryjnych służących astronomii, astronautyce i dziedzinom pokrewnym.
 9. Współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie tworzenia infrastruktury badawczej
 10. i edukacyjnej z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 11. Zawiązywanie współpracy partnerskiej dla realizacji projektów badawczych
 12. i edukacyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.
 13. Wnioskowanie o przydzielenie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie opiera swoją działalność organizacyjną głównie na społecznej pracy członków i honorowym pełnieniu funkcji w jego władzach. Zarządzanie projektami badawczymi i gospodarczymi oraz inne zadania wymagające szczególnych kompetencji i dużego nakładu pracy mogą być powierzane członkom stowarzyszenia lub osobom spoza niego za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po dopełnieniu wymogów prawnych na podstawie odrębnych przepisów, a dochód służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.

III. Członkowie

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

A. Członkowie zwyczajni

§ 13

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, w tym obcego obywatelstwa, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i gotowa do współpracy dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14

Przyjmowanie członków zwyczajnych dokonuje się w następującym trybie:
 1. Kandydat na członka osobiście wypełnia i składa deklarację do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Deklarację kandydata rozpatruje Zarząd Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu i podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.
 3. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka Zarząd przyjmuje zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Zarząd nowego członka kandydat może odwołać się do Walnego Zebrania, które w głosowaniu jawnym rozstrzyga sprawę zwykłą większością głosów.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są uprawnieni do:
 1. Udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczenia we wszystkich działaniach badawczo – naukowych i popularyzatorskich prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 4. Tworzenia kół sympatyków Stowarzyszenia.
 5. Przedstawiania swoich prac w toku działalności w Stowarzyszeniu.
 6. Ogłaszania swoich prac w wydawnictwach Stowarzyszenia.
 7. Korzystania ze zbiorów, bibliotek i innych dóbr Stowarzyszenia.
 8. Posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 1. Współdziałania w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia i popieraniu jego dążeń.
 2. Uczestniczenia w działaniach badawczo-naukowych, popularyzatorskich i organizacyjnych.
 3. Wykonywania zadań zlecanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków.

B. Członkowie honorowi

§ 17

Tytuły członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu za wybitne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych.

C. Członkowie wspierający

§ 18

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, nie pozbawiona praw publicznych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która popiera cele Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną, uiszcza składki roczne na jego rzecz w zadeklarowanej wysokości, nie niższej, niż kwota zatwierdzona przez walne zebranie oraz zostanie przyjęta w poczet członków wspierających przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 19

Członek wspierający osoba prawna jest każdorazowo reprezentowana w stosunku do Stowarzyszenia przez upoważnionego pisemnie przedstawiciela.

§ 20

Członkowie wspierający są uprawnieni do:
 1. Współdziałania w rozwijaniu i aktywizowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków mających za cel rozwój i aktywizowanie działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia bez prawa do głosowania.
 4. Otrzymywania sprawozdań dot. działalności Stowarzyszenia.
 5. Nabywania po kosztach własnych jednostkowych egzemplarzy wydawnictw Stowarzyszenia.

D. Ustanie członkostwa

§ 21

Członkostwo ustaje przez:
 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie.
 2. Śmierć członka Stowarzyszenia.
 3. Likwidację osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
 4. Skreślenie uchwałą Zarządu z listy członków za uchybienia statutowe, za naganną postawę lub długotrwałe zaleganie w płaceniu składek członkowskich.

§ 22

Członek Stowarzyszenia może być pozbawiony uchwałą Zarządu praw członkowskich za postępowanie nieetyczne godzące w interesy Stowarzyszenia oraz za niewywiązywanie się z obowiązków statutowych w drodze:
 1. Zawieszenia w czynnościach członka lub skreślenia z listy członków za niewywiązywanie się z obowiązków statutowych;
 2. Wykreślenie ze stowarzyszenia za postępowanie nieetyczne, godzące w interes stowarzyszenia lub w wyniku pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;

§ 23

Od decyzji Zarządu pozbawienia praw członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji – uchwały Zarządu. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podejmie ostateczną decyzję, dotyczącą członkowstwa osoby odwołującej się.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 24

 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego i Główna Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 3. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

A. Walne Zebranie

§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. Uprawnieni do udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosowania są zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.

§ 26

Przyjmuje się niżej wymienione rodzaje Walnych Zebrań członków: - Walne Zebranie zwyczajne, zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku. - Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze zwoływane przynajmniej dwa miesiące przed zakończeniem kadencji władz Stowarzyszenia. - Nadzwyczajne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze zwoływane przez Zarząd w przypadkach:
 1. Zaistniałej potrzeby.
 2. Na złożone na piśmie żądanie minimum 1/5 liczby członków czynnych, z podaniem porządku obrad.
 3. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Minimum 14 dni przed planowanym dniem obrad, termin Walnego zebrania i jego proponowany porządek dzienny winien być udostępniony wszystkim członkom.

§ 27

Do zakresu działania Walnego Zebrania członków należy:
 1. Wybór spośród członków Stowarzyszenia Prezesa i innych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły i ubiegłą kadencję.
 3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalanie przedstawionego przez Zarząd planu działalności na najbliższy rok.
 5. Zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn i zapisów.
 6. Ustalanie wartości kwoty granicznej, do której umowy cywilno prawne mogą być zawierane przez jednego członka Zarządu.
 7. Na wniosek Zarządu, nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.
 8. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia i skreślenia członka.
 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 10. Dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia.
 11. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 28

Zdolność do czynności prawnych, ważność podejmowanych uchwał Walne Zebranie członków Stowarzyszenia uzyskuje: - w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym. Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów uczestników obrad przy udziale ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

B. Zarząd Stowarzyszenia

§ 30

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia.

§ 31

Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i co najmniej 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

§ 32

Walne Zebranie członków w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Prezesa, pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia winno nastąpić nie później, niż 14 dni od dnia wyborów.

§ 34

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz na kwartał. Do ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów pozytywnych i negatywnych oddanych przez członków Zarządu, o wyniku głosowania rozstrzyga Prezes Stowarzyszenia.

§ 35

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowanie regulaminu i porządku obrad.
 3. Uchwalanie planów działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej i inwestycyjnej Stowarzyszenia.
 4. Bieżący nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z tej działalności.
 5. Powoływanie sekcji, kół i oddziałów terenowych; prowadzenie oddziału powierza się jednemu z członków Zarządu, a prowadzenie sekcji czy koła zwyczajnych członkowi Stowarzyszenia. Członkowie sekcji i kół, wyjąwszy osobę prowadzącą, nie muszą być członkami Stowarzyszenia.
 6. Wydawanie oświadczeń woli, przez dwóch członków Prezydium Zarządu, w tym Prezesa.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, dysponowanie jego funduszami, zaciąganie zobowiązań związanych z działalnością. Przy zawieraniu umów cywilno prawnych do kwoty 20 000 PLN, o ile Walne Zebranie nie ustali inaczej, Zarząd może być reprezentowany przez jednego swojego członka Prezydium. Powyżej limitu ustalonego przez Walne Zebranie, dla zawarcia umowy cywilno-prawnej potrzeba dwóch członków Prezydium Zarządu, w tym Prezesa.
 8. Zatwierdzanie przyjęć nowych członków zwyczajnych i przyjmowanie członków wspierających.
 9. Rozstrzyganie, wraz z Komisją Rewizyjną, spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.

C. Prezydium Zarządu

§ 36

Prezydium Zarządu tworzą: Prezes, dwaj Wiceprezesi i Sekretarz.

D. Komisja Rewizyjna

§ 37

Komisja Rewizyjna w ilości minimum trzech członków wybierana jest przez Walne Zebranie. Komisja Rewizyjna ze swego składu wybiera przewodniczącego.

§ 38

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia pod kątem celowości, zgodności z prawem, zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.

§ 39

Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym i stawia wnioski w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 40

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zgłaszania Zarządowi i jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

§ 41

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie nadzwyczajnego Walnego zebrania członków stowarzyszenia.

§ 42

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.

§ 43

W zakresie zawiadamiania o posiedzeniach oraz trybu odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Główną Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednie przepisy paragrafu 34 statutu, przy czym postanowienia dotyczące Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego stosuje się do przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

V. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia

§ 44

 1. Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia oddziały terenowe mogą powstać w miejscowościach, w których zamieszkuje lub pracuje co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 2. Teren działalności i lokalizację siedziby Oddziału ustala Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z podziałem administracyjnym Kraju.

§ 45

Władzami Oddziału są: - Walne zebranie członków Oddziału, - Zarząd Oddziału, - Komisja Rewizyjna Oddziału.

A. Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 46

Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 47

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: - uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Władz Stowarzyszenia; - rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału; - udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; - wybór władz Zarządu Oddziału; - wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 48

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie Oddziału, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 49

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 50

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania. W zakresie zawiadamiania o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 26 Statutu, przy czym postanowienia dotyczące członków Stowarzyszenia stosuje się do członków Oddziału.

§ 51

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Oddziału. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w terminie trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

B. Zarząd Oddziału

§ 52

Zarząd Oddziału składa się z prezesa i 3 do 11 członków, spośród których wybiera się wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesem oddziału jest jeden z członków Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu 3 członków Oddziału na określony czas, nie dłuższy niż okres kadencji.

§ 53

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: - kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Władz Stowarzyszenia; - opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia - zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia; - składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej.

§ 54

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W zakresie zawiadamiania o posiedzeniach oraz trybu odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Zarząd Oddziału, stosuje się odpowiednio przepisy §34 Statutu, przy czym postanowienia dotyczące do prezesa lub wiceprezesa Zarządu Głównego stosuje się do prezesa lub wiceprezesa Oddziału.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 55

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 56

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy co najmniej raz w roku kontrola całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

VI. Koła

§ 57

Koło tworzy zespół sympatyków astronomii, astronautyki lub dziedziny pokrewnej, któremu przewodniczy członek czynny Stowarzyszenia. Wyjąwszy osobę przewodniczącego, członkowie Koła nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

§ 58

Koło realizuje cele statutowe Stowarzyszenia. Nie dysponuje własnymi środkami finansowymi. Przewodniczący Koła zobowiązany jest składać sprawozdania z działalności do Zarządu Stowarzyszenia lub do Zarządu Oddziału.

VII. Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 59

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości.

§ 60

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. składki członkowskie;
 2. wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
 3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej, w tym dotacje i subwencje przeznaczone na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia;
 4. wpływy z wydawnictw, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 61

Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 62

Stowarzyszenie nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zwłaszcza, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

VIII. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 63

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 4/5 głosów, przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia nie może wpłynąć jako nagły na Walnym Zebraniu. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia ostatnie Walne Zebranie podejmuje uchwałę dot. przeznaczenia majątku Stowarzyszenia z uwzględnieniem zobowiązań oraz praw przysługujących osobom trzecim na podstawie umów zawartych przez Stowarzyszenie.