Stowarzyszenie Astronomia Nova
polski polski polski polski polski
strona główna nowości statut zarząd członkostwo kontakt patronaty publikacje linki

Zapraszamy do Astronomii Novej

(Skladka roczna - tylko 12 złotych)

Przedstawiamy deklarację wstąpienia do stowarzyszenia Astronomia Nova.

Zachęcamy do pobrania (klikając na link POBIERZ DEKLARACJĘ) i odesłania wypełnionej deklaracji.

POBIERZ DEKLARACJĘ PDF

Deklaracja przystąpienia do stowarzyszenia Astronomia Nova

Wyrażam chęć wstąpienia do stowarzyszenia
Astronomia Nova
i czynnego włączenia się w nurt jego działań statutowych

Imię i nazwisko ...................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

E-mail/telefon......................................................................................................................

Data i podpis: .....................................................................................................................

logo Astronomia Nova

Decyzją Zarządu przyjęta/y do stowarzyszenia Astronomia Nova w dniu: ..................................

Podpisy członków Zarządu:

Astronomia Nova

Dnia 22 grudnia 2009 zarejestrowano stowarzyszenie Astronomia Nova. Stawia sobie ono następujące cele:

 • Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.
 • Prowadzenie własnej działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej, oraz działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
 • Tworzenie i utrzymywanie ośrodków badawczych i popularyzatorskich (obserwatoria astronomiczne, planetaria, parki i ścieżki edukacyjne, itp.) wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym.
 • Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i nieocenioną wartość naturalnego środowiska przyrodniczego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych w organizowanych akcjach popularyzujących zdobycze astronomii i dziedzin pokrewnych.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych obszarów słabiej rozwiniętych poprzez edukację w zakresie nauk ścisłych i poprzez wskazywanie ciekawych obszarów ich zastosowań np. w przemyśle kosmicznym.
 • Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących poprzez organizowanie imprez turystycznych i wypraw naukowych o wydźwięku astronomicznym lub astronautycznym.
 • Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie badań astronomicznych i zadań natury astronautycznej dla szybszego i pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technik kosmicznych na potrzeby projektów ekologicznych, meteorologicznych, telemetrycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Cele swoje Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez:

 • Organizowanie i utrzymywanie współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin nauki w Polsce i za granicą.
 • Ogłaszanie drukiem i publikowanie wydawnictw własnych Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 • Inspirowanie, popieranie i organizowanie współpracy członków Stowarzyszenia ze szkołami, placówkami, pracownikami naukowymi, instytucjami i organizacjami gospodarczymi i kulturalnymi w kraju i za granicą.
 • Organizowanie pokazów, odczytów, wykładów, wystaw, kursów, warsztatów, sympozjów, szkół, konferencji, konkursów, zlotów, obozów, wycieczek i wypraw naukowych i dydaktycznych z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 • Zapoznawanie społeczeństwa z działalnością Stowarzyszenia oraz rozbudzanie zainteresowań astronomią, astronautyką i naukami pokrewnymi.
 • Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i ruchami polskimi i zagranicznymi, które sprzyjają rozwojowi astronomii, astronautyki lub nauk pokrewnych.
 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
 • Inicjowanie, organizowanie i finansowanie obserwacji astronomicznych i badań laboratoryjnych służących astronomii, astronautyce i dziedzinom pokrewnym.
 • Współpracę z samorządami terytorialnymi w zakresie tworzenia infrastruktury badawczej i edukacyjnej z zakresu astronomii, astronautyki i dziedzin pokrewnych.
 • Zawiązywanie współpracy partnerskiej dla realizacji projektów badawczych i edukacyjnych oraz przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Wnioskowanie o przydzielenie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Astronomia Nova zaprasza w poczet swoich członków wszystkie osoby, które chcą swoimi kompetencjami, talentem i pracowitością sprzyjać budowaniu kultury astronomicznej w społeczeństwie.

Adres siedziby Zarządu Stowarzyszenia Astronomia Nova
ul. Orla 171, 30-244 Kraków
Prezes: Dr Bogdan Wszołek, bogdan.wszolek@gmail.com, tel. 518-043-166.
Strona: www.astronomianova.org